Dentalmedicenter

Polityka Prywatności

Firma DENTAL MEDICENTER SP. Z O.O. zwana dalej Dental Medicenter, dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych w Dental Medicenter w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii i stomatologicznych badań rentgenowskich. Celem Polityki prywatności jest dostarczenie właścicielom danych osobowych przetwarzanych w Dental Medicenter niezbędnych informacji o sposobie ich przetwarzania, prawach właścicieli danych i metodach zabezpieczania danych osobowych.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki prywatności termin: „Pani/Pan” może być zastąpiony określeniami „Ty, Wy” a termin „Administrator” może być zastąpiony określeniem „My”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dental Medicenter Sp. z o.o. prowadząca Dental Medicenter.

 

Dane Administratora:

Dane teleadresowe:

DENTAL MEDICENTER SP. Z O.O.

ADRES REJESTRACYJNY: UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 123 LOK.66, 01-355 WARSZAWA

ADRES REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 123 LOK.66, 01-355 WARSZAWA

NIP: 5222863023

REGON: 141109905

Tel. 22 638 02 83

Email: kontakt@dentalmedicenter.pl

WWW.DENTALMEDICENTER.PL

 

 1. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką? 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub stosowanymi przez nas zasadami zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych, lub gdy zasady te nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni mgr Monika Wojtal

 

 1. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane? Jakie dane przetwarzamy?

W Dental Medicenter przetwarzamy następujące grupy danych osobowych:

Informacje zawierające Państwa dane osobowe pozyskujemy:

Dental Medicenter przykłada szczególną uwagę do rzetelności Państwa danych, dlatego podczas ich zbierania, będziemy sprawdzać ich poprawność z dokumentem zawierającym zdjęcie, przedstawionym przez Państwa. Okresowo będziemy prosić o aktualizację posiadanych danych. Także Państwo możecie zaktualizować informacje o sobie, w każdej chwili. W celu aktualizacji danych prosimy o kontakt z recepcją.

Państwa dane osobowe gromadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

 

 1. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?

W zależności od zakresu podanych przez Państwa danych teleadresowych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę internetową.

Dane kontaktowe Dental Medicenter dostępne są w niniejszym dokumencie, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Dental Medicenter.

Podczas kontaktu z naszej strony będziemy Państwa prosić o podanie informacji pozwalających zidentyfikować Państwa osoby.

 

 1. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy w celu:

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:

 1. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

  Nasza działalność związana z przetwarzaniem danych osobowych jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie z:

  • Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  • RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane pacjentów musimy przechowywać zgodnie z Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres nie krótszy niż 20 lat i nie dłuższy niż 30 lat od końca roku, w którym zakończono realizację świadczeń medycznych na Państwa rzecz.

Państwa dane nie mogą być usunięte przed ustalonym okresem, w związku z tym nie przysługuje Państwu prawo przewidziane w RODO – prawo do wnioskowania o usunięcie danych lub o „bycie zapomnianym”. Jest to cecha ochrony danych specyficzna dla branży medycznej, w której obwiązują równorzędne do RODO przepisy prawne w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej.

Okresy przechowywania danych osobowych innych grup przetwarzanych w Dental Medicenter określone są w dokumencie „Retencja danych”, dostępnym u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale do realizacji świadczeń medycznych niezbędne jest zebranie danych osobowych. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 3 Polityki prywatności jest warunkiem realizacji świadczeń medycznych.

Na etapie rejestracji on – line (zapisy przez internet lub telefon) możemy zbierać Państwa dane w ograniczonym zakresie – imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

Podanie danych innych niż dane medyczne jest wymogiem związanym z występowaniem Dental Medicenter w roli pracodawcy, strony umowy cywilno – prawnej.

Teren Dental Medicenter jest objęty monitoringiem wizyjnym. Celem stosowania monitoringu jest bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie Dental Medicenter.

 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawnych lub podmiotom współpracującym z Dental Medicenter w trakcie realizacji świadczeń medycznych.

Dane przekazywane są także na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do Sądu, jeśli wskutek postępowania Sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem.

Podmioty współpracujące z Dental Medicenter w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych są powiązane stosownymi umowami, zapewniającymi poufność Państwa danych osobowych. Na Państwa życzenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawi listę podmiotów, którym przekazywane są Państwa dane.

W wypadku konieczności przekazywania Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, będziecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na tę czynność.

 1. Jak chronimy Państwa dane?

Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu:

Dental Medicenter wdrożyło system bezpieczeństwa danych osobowych zgodny z RODO, który jest nieustannie doskonalony.

Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne środki techniczne służące bezpieczeństwu danych, mechanizmy szyfrujące dane gromadzone w formie elektronicznej lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie danych osobowych, które byłoby niemożliwe do złamania.

 1. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 

Standardowo, nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak w wypadku konieczności takiego przekazania, zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie pisemnej zgody na takie przekazanie.

 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy profilowania, rozumianego jako prognozowanie Państwa preferencji, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, itp.
 2. Monitoring

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu leczniczego, w Dental Medicenter stosowany jest monitoring wizyjny.

Monitoring wizyjny obejmuje teren gabinetu. Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu utrwalenia. Dostęp do nagrań posiada wyłącznie Zarząd Dental Medicenter.

 1. Pliko cookies

Dla kontaktu z Państwem oraz dla potrzeb prowadzenia rejestracji internetowej pacjentów, Dental Medicenter wykorzystuje firmową stronę internetową. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach „cookies”.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową i przeznaczone są do usprawnienia korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dental Medicenter wykorzystuje pliki cookies dla celu tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej. W przyszłości, możemy wykorzystywać pliki cookies do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby z niej korzystającej, optymalizacji korzystania ze strony oraz działań marketingowych.

W trakcie korzystania ze strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę www do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej mogą być również w przyszłości wykorzystywane przez współpracujące z Dental Medicenter podmioty, realizujące zadania w zakresie sprzedaży usług medycznych lub działań marketingowych.

Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” wykorzystując narzędzia informatyczne przygotowane do tego celu przez dostawców przeglądarek internetowych.

 

 1. Informacja o aktualizacji polityki prywatności
  Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej.

 

 1. Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej Polityce podlegają prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

 

 1. Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?

Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych. Będziemy realizować następujące Państwa prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych 

Macie Państwo prawo do otrzymania informacji o Państwa Danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Państwa wniosek o informację może obejmować żądanie:

Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie  bezpodstawny lub będzie się powtarzał się, możemy odmówić udzielenia informacji.  Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od wpłynięcia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż 2 tygodnie, poinformujemy Państwa o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy.

Możecie zażądać Państwo kopii papierowych i elektronicznych danych, które posiadamy, udostępniamy lub używamy, w tym danych gromadzonych w dokumentacji medycznej.

By rozpatrzyć Państwa wniosek może zajść konieczność podania przez Państwa informacji w celu potwierdzenia Waszej tożsamości. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Państwa dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Państwu  takiej informacji.

Prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących 

Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że dane które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny, poprawimy dane. Mamy obowiązek poinformowania podmiotów, którym udostępniliśmy Państwa dane o zgłoszonej przez Państwa aktualizacji (na podstawie uzyskanej od Państwa na to zgody).

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W wypadku, kiedy stwierdzicie Państwo, że Dental Medicenter narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 

Wszelkie sprawy, wnioski, skargi związane z ochroną danych osobowych prosimy składać na ręce Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dental Medicenter – tel. +48 505723363, email: kontakt@dentalmedicenter.pl

Klauzula FB_Dental Medicenter

Klauzula Informacyjna monitoring_Dental Medicenter

Klauzula nagrywanie rozmów_Dental Medicenter

Klauzula_kandydaci do pracy_Dental Medicenter

Klauzula_osoby upoważnione do wyników_Dental Medicenter

Klauzula_Pacjenci i ich przedstawiciele_Dental Medicenter

Zgoda wizerunek_pacjenci_Dental Medicenter

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.dentalmedicenter.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij